เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

 ประชุม ผอ.ร.ร.

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ Implementation : From Policy TO Practice เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางในการนำนโยบายสู่การปฎิบัติได้อย่างชัดเจน เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการจัดการเรียนการสอน การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัด ภาค และประเทศ จัดกิจกรรมลานกีฬาเพื่อประชาชน นำการกีฬาสู่ระบบการศึกษา การดำเนินงานตามตัวชีวัด การจัดระบบการบริหารด้านบริหารงานทั่วไป ด้านการเงิน ด้านบุคคล ด้านวิชาการ ให้เป็นระบบตามระเบียบของทางราชการที้ง สพป.ภูเก็ตและโรงเรียนทุกโรงเรียน ณ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายธนสาร จิรจามร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี และท่านพระสิฎฐชวิชญ์ สุปฎิปนโน รักษาการเจ้าอาวาสวัดถลางพระนางสร้าง คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับคณะเป็นอย่างดียิ่ง

โพสโดย:นางสาวลลิดาอาจหาญ เผยแพร่: วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้