เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 
วิสัยทัศน์ สพป.ภูเก็ตมุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนา
ครูแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561
สพป.ภูเก็ต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูรูปแบบ
ครบวงจร

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะติดตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจรสพป.ภูเก็ตติดตามการดำเนินงานโครง
การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561
หลักสูตรเครื่องมือวินิจฉัย และเข้าใจเด็ก
Gen Z ประถมศึกษา และหลักสูตร
“สร้างห้องเรียน 4.0 ด้วยเทคโนโลยี
อย่างง่าย มัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ร่วมกับ กองประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ต นางสาวน้ำอ้อย ชนะพาล มิสแกรนด์ภูเก็ต 2018 พร้อมด้วย รองชนะเลิศ 4 คน ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์

คณะกรรมการติดตามห้องเรียน ป.7 และห้อง
เรียนองค์รวม อนุบาล 1 - ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบางเทา ได้นำกลยุทธวิธีการจัดการเรียนการสอน
ของนักเรียนห้องเรียน ป.7 หารูปแบบแนวคิดที่จะทำให้นักเรียนอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่เป็น
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ตและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 1 บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเป็นคู่พัฒนาทางวิชาการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการ
ดำเนินการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมมือช่วยเหลือกัน เป็นคู่พัฒนาดำเนิน
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมการบริหารงานวิชาการทั้งใน
ระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 12 -13 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการ
ติดตามการดำเนินงานอบรม
ครูโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ปีงบประมาณ 2561 สพป.ภูเก็ต ณ
โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
หน่วยพัฒนาครู บริษัทไอซัคแซส เทรนนิ่ง
จำกัด การอบรมพัฒนาครู
รหัสหลักสูตร 612021012 – 009 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เกม และอุปกรณ์คณิตศาสตร์
ข่าวสาร...โรงเรียนในเครือสพป.ภูเก็ต
ข่าวสาร..สพป.ภูเก็ต

ประกาศจาก กลุ่มส่งเสริมทางไกล รบกวนให้ทุกโรงเรียนทำแบบสอบถามออนไลน์
เรื่อง แบบสำรวจการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา/หน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ 2561

https://bit.ly/2uHX29I


คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา
หน่วยงาน เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและ
การให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป
2. แบบสอบถามนี้มี 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต สื่อเดิม
ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต สื่อใหม่
ตอนที่ 4 ปัญหา/อุปสรรค ในการใช้งานปัจจุบัน

 

ประกาศจาก กลุ่มนโยบายและแผน รบกวนให้ทุกโรงเรียนทำแบบสอบถามออนไลน์
เรื่อง แบบเก็บข้อมูลปริมาณงานสถานศึกษา และข้อมูลการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมผู้ปกครอง และชุมชน สังคม ฯลฯ

https://bit.ly/2uHX29I

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 2 รายการดังนี้
1. ข้อมูลปริมาณงานของสถานศึกษา โดยให้โรงเรียนกรอกจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ
1.1 การบริหารงานวิชาการ
1.2 การบริหารงานทั่วไป
1.3 การบริหารงานบุคคล
1.4 การบริหารงบประมาณและแผนงาน
1.5 การบริการงานกิจการนักเรียน
2. ข้อมูลการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมจาก ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมประกอบด้วย 4 ลักษณะ คือ
1) การมีส่วนร่วมในการร่วมคิดและตัดสินใจ
2) การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและร่วมดำเนินงาน
3) การมีส่วนร่วมควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานของโรงเรียน
4) การมีส่วนร่วมในการรับบริการและรับความช่วยเหลือจากโรงเรียน
ซึ่งโรงเรียนจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลการมีส่วนร่วม โดยเลือกหัวข้อ "มี" หรือ "ไม่มี" ในแต่ละด้านดังนี้
1.1 ด้านวิชาการ
1.2 ด้านงบประมาณ
1.3 ด้านบริหารงานบุคคล
1.4 ด้านบริหารงานทั่วไป
ภายใน วันที่ 10 สิงหาคม 2561
ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เทคนิคการสอนแบบโครงงาน
กับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ..รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดใช้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมมนาคาร ...อ่านต่อเพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัล
พระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ภายในบัดนี้ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ...รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ กำหนดงานประจำปี๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
การคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่
บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี๒๕๖๑ สนุกกับกระบวนการวิทย์
พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริวัณณวรีนารีรัตย์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ครั้งที่ ๒
พุทธศักราช ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์คิดเร็วระดับนานาชาติ ชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี2561
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
รายงานผลการถ่ายทำรายการ"สหพัฒน์ให้น้อง ตอน ยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero"ปี๒
จัดโดย บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด(มหาชน) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประชาสัมพันธ์โครงการ "เต้น เติม ฝัน" ชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษากว่า
300,000 บาท เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างให้เด็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม มูลนิธิสถาบันการพูดแบบทูต ได้จัดโครงการอบรมเป็นหลัก
สูตรพิเศษขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบ 45 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ส่งแบบเสนอผลงาน/องค์ความรู้/นวัตกรรมระดับปฐมวัยเข้าร่วมประกวด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด"บริหารกายหน้าเสาธง"ประจำปี2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศมาตราการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์
เว็บเพจ และโซเซียลเน็ตเวิร์คของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี
เขต 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพรชยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10
ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมลีลาศผู้นำจังหวัดภูเก็ต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี
ปีที่๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมอบรมการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัถยมศึกษา รายละเอียด
เพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพร้อม
รางวัลในโครงการ"ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ"ครั้งที่ 14 รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๓ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
 
ข่าวสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง งานวันเกียรติยศ เราสร้าง
เองได้ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือน กันยายน ๒๕๖๑
รายละเอียดในการดาวโหลด
-ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก
-ประกาศรับสมัคร
-ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
-คู่มือการคัดเลือกรางวัลและแบบฟอร์มต่างๆ
-หนังสือแจ้งโรงเรียนรางวัล
-ใบสมัครโครงการ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัด
สรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว อัพเดทข้อมูลวันที่
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งครูผู้สอนลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างโดยงบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
สรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน งบประมาณรายจ่ายประจำ
ปี ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
สรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑
รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับสรรหาการเข้ารับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๑
รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ รับสมัครวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายครู ปี พ.ศ.๒๕๖๑...ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารเพื่อประกอบการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ดาวน์
โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
ข่าวสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการโต๊ะ-เก้าอี้เด็ก รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมระบบไฟ เบาะนั่งและอื่นๆ รถยนต์ นข-๔๘๐๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะ.รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์(เส้นนอก)รถยนต์ นข-๔๘๐๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะ.รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำที่ใส่ขยะ(โครงเหล็ก) จำนวน๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะ.รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๑๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส3
(รอบเดือน เมษายน-มิถุนายน 2561) รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่๘ พฤษภาคม๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๒
(รอบเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑ ) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประชาสัมพันธ์เกียวกับการทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ สำหรับผู้รับ
เบี้ยหวัด บำนาญ และหนังสือแสดงเจคนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ดาวโหลดแผ่นผับ
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่๒ เมษายน ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ โดยวิธีเจาะ
จง รายละเอียดเพิมเติม อัพเดทวันที่๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ประกาศโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างส้วมชาย
แบบ๔ที่๔๙ และส้วมนักเรียนหญิง แบบ๔ ที่ ๔๙ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุ
ภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโล
ยีสารสนเทศ (DLIT)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑....รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑...รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๑ ไตรมาส 1 (รอบเดือน ตุลาคม
-ธันวาคม ๒๕๖๐ ) รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่๒/๒๕๖๑ รายละเอียด
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑ รายละเอียด
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ สพป.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๑
รายละเอียดแผ่นที่๑ & แผ่นที่๒
 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก
ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดรายชื่อผู้ผ่านกาคัดเลือก อัพเดทวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
คู่มือบริการประชาชน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว รายละเอียด
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีฯ
ปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาปีการศึกษา2560 รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รอบ SHOPPING TRAINING OBEC วันที่ 28 พค.-3 มิย.61 ลงทะเบียน คูปองครู รอบสอง..........รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนาครูเต็มรูปแบบครบวงจร ปีงบ
ประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม อัพเดทวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดาวน์โหลดใบคำขอ

ข่าวสารกลุ่มนโยบายและแผน
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวโหลดคู่มือ
เพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มี
ความความดีเด่นต่างๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ(Function)และนโยบาย(Agenda)
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ อัพเดทวันที่๑๖มีนาคม๒๕๖๑
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2561...ดาวน์โหลดเพิ่มเติม
Download เอกสารที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณปี ๒๕๖๑ http://designobec.blogspot.com/
ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ.ปี ๒๕๖๒ รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
 
ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน
-ยังไม่มีข่าวสาร-
 
 
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้