เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
โครงสร้างสพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
นโยบายและยุทธศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
โครงสร้างหน่วยงาน

ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต

ค่านิยมองค์กร
อำนาจหน้าที่
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
คู่มืออำนวยความสะดวก
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๐
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๒
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิบัติงานการควบ
คุมภายใน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
แผนการศึกษาแห่งชาติ
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๒
รายงานผล๒๕๖๑
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับการติด
ตามการดำเนินงานรอบ๖เดือน
รายงานผล๒๕๖๒
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
การปฏิบัติงาน
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
การให้บริการ
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจในการให้บริการ
วิทยฐานะครู
E-SERVICE
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี
รายงานกำกับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบ
ประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุรายเดือน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยา
กรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้อง
เรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อการจัด
การความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและ
ป้องกันทุจริต
มาตราการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตราการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตราการจัดการเรื่องร้อง
เรียนการทุจริต
มาตราการการป้องกันการ
รับสินบน
มาตราการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนร่วม
มาตราการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA๒๕๖๒
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
.สารสนเทศ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
การประเมินเขตสุจริต2562
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 
วิสัยทัศน์ สพป.ภูเก็ตมุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาภูเก็ต มอบหมวกนิรภัยให้โรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อให้นักเรียนสวมหมวกนิรภัยมา
โรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนหมวก
นิรภัย สำหรับนักเรียน ตามโครงการเดิน
ทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน
(Helmets for Kids Project) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จากมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเซีย
(Aip Foundation) 

 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ประธานการประชุม การจัดงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีการศึกษา
ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นทีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนมีเวทีได้แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาครูผู้สอน
อ่านต่อที่นี้
อ่านต่อที่นี้้

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัด
การโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบาย
ของสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายปราโมทย์ รัตนมงคล ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เป็นตัวแทนพื่อเชิดชูเกียรติเป็นหน่วย
งานต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมดีเด่น ในการชำระเงินสมทบ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

อ่านต่อที่นี้
อ่านต่อที่นี้

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00
นายสายัณห์ ไกรนรา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.ภูเก็ต ร่วมประชุมส่วนราชการ
ประจำจังหวัดภูเก็ต “เสวนาสภากา
แฟยามเช้าสัญจร”

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยข่าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต
รับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจ
ราชการที่ ๖ นายวิพล นาคพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะ ๔ เดือน
อ่านต่อที่นี้
อ่านต่อที่นี้
ข่าวสาร...โรงเรียนในเครือสพป.ภูเก็ต.
ข่าวสาร..สพป.ภูเก็ต..
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการฝึกอบรมผู้อบรมผู้กำกับลุกเสือต้านภัยยาเสพติด ๔ ภูมิภาค (ภาคใต้) ประจำปีงบ
ประมาณ ๒๕๖๒ >>>>ดาวโหลดหนังสือนำส่ง<<<<
ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด
ประกาศโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ๑๖) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)..รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ๑๖) เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ
ปีงบประมาณ ปี๒๕๖๒....รายละเอียด
ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือของกรมบัญชีกลาง ...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการผู้ว่าราชการพบสื่อมวลชน .... รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Space Week ๒๐๑๙ ...รายละเอียด
ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์ทางโรงเรียนประถมศึกษาประเทศไทย กำหนดประชุม
ทางวิชาการและประชุมใหญ่ ...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมินิมาราธอน
ครั้งที่๖ ประจำปี ๒๕๖๒ "วิ่งชมเขื่อน เยือนถิ่นฉลอง"...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกมส์ เอแท็ท คำคมและซูโดกุ แห่งประเทศ
ไทย...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอเชิญชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาศมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก..รายละเอียด
การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี๒๕๖๒ ...รายละเอียด
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการให้กับเยาวชน ...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี ๒๕๖๒..รายละเอียด
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประ
มาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ... รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ เรียนร่วมสำหรับบุคคล
ทั่วไปเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว ..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ..รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงการสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
โครงการอบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ในโรงเรียนและโครงการแข่งขันRobotice ..รายละเอียด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยา
ศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ขอความร่วมมือส่งผลงานเพื่อประกวดชิงรางวัล The King Of Thailand Vetiver Awards
..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา..รายละ
เอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และโครง
การตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๓๘ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง พระราชพิธีราชาภิเษก ฉบับประชาชน..รายละเอียด
อัพเดทวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชา
ภิเษก...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดและขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่๖ ..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประชาสัมพันธฺการสัมนา วิจัยเปลี่ยนโลก และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในงานวิจัยแห่ง
ชาติ๒๕๖๒ .. รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี๒๕๖๒ ....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ความร่วมมือในการสนับสนุนและอำนวยความ
สะดวกในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัด...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน การออมทรัพย์แห่งชาติ (กอช)
รายละเอียดเพิ่มเติม
การประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันการค้ามนุษย์
ประจำปี๒๕๖๒ ..รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับราง
วัลPrime Minister Road Safety Awards...รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์เผลแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐
รายละเอียดเพิ่มเติ่
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษปีการศึกษา ๒๕๖๒
ด้วยระบบEOL Online System..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประชาสัมพันธ์การร่วมงานและการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมนางานวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วม
การคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี๒๕๖๒ .. รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือจัดส่งคลิปวิดีโอ เพื่อออกอากาศในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่1
ายละเอียดเพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียน
ของไทย....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
สำนักทันตสาธารณสุข การประกวดเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ..รายละเอียด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี๒๕๖๒ .. รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก..รายละเอียด
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พุทธศักราช ๒๕๖๒.....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี
๒๕๖๒...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด บริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี๒๕๖๒
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใน
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)

ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมประจำปี ๒๕๖๒...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

อัพเดทวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปกรจัดทำประชุมผลงานทางวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
การดำเนินการโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขยายเวลาการยื่นใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณีพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
 
ข่าวสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เรื่องการรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี๒๕๖๒ เพื่อบรรจุแต่งตั้งการรับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย......รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 6พฤษภาคม - 12 พฤษภาคม 2562 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.ภูเก็ต..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรร
หาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถาน
ศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ
ตำแหน่ง ๒ อัตรา
๑.ครูภาษาไทย
๒.ครูภาษาอังกฤษ
รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและ
ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถาน
ศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ
ตำแหน่ง ๒ อัตรา
๑.ครูภาษาไทย
๒.ครูภาษาอังกฤษ
รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องรับสมัครสรรหาบุุคคลเพื่อ
สรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ตำแหน่ง ๒ อัตรา
๑.ครูภาษาไทย
๒.ครูภาษาอังกฤษ
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔-๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ภูเก็ต...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน
ครูขั้นวิกฤต รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน
ครูขั้นวิกฤต รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคล
เพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
มี ๑ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิก
บัญชีรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
ประกาศ ๒ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.พนักงานการเงินและบัญชี
๒.พนักงานธุรการ...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

อัพเดทวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคล
เพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
มี ๑ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องรับสมัครสรรหาบุุคคลเพื่อ
สรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ตำแหน่ง ๒ อัตรา
๑.ครูภาษาไทย
๒.ครูพลศึกษา
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติ่ม

อัพเดทวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องรับสมัครสรรหาบุุคคลเพื่อ
จ้างเหมาบริการเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๓ ตำแหน่ง
๑.พนักงานการเงินและบัญชี
๒.พนักงานธุรการ
๓.พนักงานทำความสะอาด
รายละเอียดและกำหนดรับสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม

อัพเดทวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั้่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562....รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้พัฒนาระบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา..รายละเอียด
เพิ่มเติ่ม
เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายครู ปี พ.ศ.๒๕๖๑...ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารเพื่อประกอบการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ดาวน์
โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ข่าวสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๒...เอกสารเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ และเครื่องปริ้นเตอร์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...เอกสารเพิ่มเติ่ม

อัพเดทวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๒...เอกสารเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำป้ายไวนิล ศูนย์พัฒนาผู้เรียน สพป.ภูเก็ต และป้ายพลาสติก สพป.ภุเก็ต ..เอกสารเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับ
การคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง....เอกสารเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาการคำนวณ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .....เอกสารเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ๔ ภูมิภาค
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... .เอกสารเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำป้ายไวนิล ซ่อมเปลี่ยน ย้าย พร้อมติดตั้ง ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่๑๐
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... .เอกสารเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับ
การคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ...เอกสารเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับ
การคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ...เอกสารเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับ
การคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ...เอกสารเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับ
การคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ...เอกสารเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบเครื่องยนต์และช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลาง ....เอกสารเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุสำนักงาน๗รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...เอกสารเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับ
การคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ...เอกสารเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับ
การคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ...เอกสารเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับ
การคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ...เอกสารเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับ
การคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ...เอกสารเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับ
การคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ...เอกสารเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เช่าอินเตอร์เน็ต พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง...เอกสารเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๒...เอกสารเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำป้าย เขตปลอดบุหรีและเครื่องดืมแอลกอฮอล์ ตามกฏหมายในสถานศึกษา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...เอกสารเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุ ผ้าสีเหลือง จำนวน ๒ ม้วน ผ้าสีม่วง ๒ ม้วนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง...เอกสารเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของผู้
เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง...เอกสารเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง...เอกสารเพิ่มเติ่ม
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๓ (รอบเดือน
เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒ ) ... เอกสารเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๒.....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมากำจัดปลวกบ้านพัก ผอ.สพป.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรฟันเฟื่องจิตอาสาฯ กลุ่มบริหาร
งานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP ๓๕ A จำนวน ๒๐ กล่องโดยเฉพาะเจาะจง..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบเครื่องยนต์ ระบบคลัช และช่วงล่าง รถราชการ กด-๑๖๔๒
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการส่วนกลาง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
....รายละเอียดดังนี้
อัพเดทวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๒.....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อม/เปลี่ยน อะไหล่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯของกลุ่มต่างๆ..รายละเอียดดังนี้
ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามโครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารรี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างสมุดเล่มเล็ก ข้อมูลสารสนเทศใช้สื่อรูป แบบQR CODE งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบมาตราฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา๒๕๖๑
ปีการ๒๕๖๒ ระดับชั้น ม.๑ ม.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .. รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบมาตราฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา๒๕๖๑
ปีการ๒๕๖๒ ระดับชั้น ป.๒ ป.๔ ป.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .. รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI Xerox รุ่นM๓๕๕ DF จำนวน ๒๐ หลอด
..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP ๘๕ A จำนวน ๒๐ กล่อง หมึกคอมพิวเตอร์HP ๑๒ A จำนวน ๑๓
กล่อง โดยเฉพาะเจาะจง...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุสำนักงาน๗รายการ ...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างป้ายอะคีลิกฯ/สติ๊กเกอร์ติดกระจกประตู โลโก้ศูนย์ใช้แผ่นอะคิลิก จำนวน๔ รายการ รายละเอียดดังแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .. รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัด
เลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัด
เลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

อัพเดทวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๒.....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมารถยนตืดโดยสารปรับอากาศ(แบบ๒ชั้น)พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน๓คันต่อวัน
..รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ...รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๒.....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV และค่า ปรับปรุงทำรั้วและราวสเตนเลส สพป.ภูเก็ต..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
กรอบเกียรติบัตร ขนาดเอ๔ จำนวน๓๔๖ กรอบ เพื่อใช้ในในโครงการงานวันแห่งความภาค
ภูมิใจฯ ....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์/กระดาษ จำนวน๓รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุสำนักงาน จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไปร่วมกิจกรรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานปฏิบัติงานช้าราชการฯ สพป.ภูเก็ต ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่ จำนวน๓คันระยะเวลา๕วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุสำนักงาน๗รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างปรับปรุงจัดทำประตูรั้วและชุดแผงรั้วสเตนเลส สพป.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะ..รายละเอียด

รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๒.....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ใบแจ้งการชำระเงิน ค่า รายได้แผ่นดิน(R1)/(R2) / รหัสโรงเรียนในกานนำส่ง..รายละเอียด
เพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ก่อนประถม/ประถมฯ)กลุ่ม๒ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)..รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาผู้เรียน
สพป.ภูเก็ต โดยวิธีเจาะจง..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน๒รายการ งบประจำของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนฯ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ก่อนประถม/ประถมฯ)กลุ่ม๒ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๒ .. รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา
ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำนักงานและอื่นๆกลุ่ม๔ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา
ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(มัถยมฯ)กลุ่ม๓ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำนักงานและอื่นๆ กลุ่ม๔ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
การศึกษา(ก่อนประถม/ประถมฯ) กลุ่ม๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน(มอก.)กลุ่ม๑ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
นิกส์(e-bidding) .รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(มัถยมฯ)กลุ่ม๓ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุ
ภัณฑ์การศึกษา(มัถยมฯ)กลุ่ม๓ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ VIP ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๙ คัน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ธันวาคม
๒๕๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ(ภายในจังหวัดเชียงราย)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด
Active Learning (กลุ่มนิเทศฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
เอกสาร การดาวน์โหลด แบบจ้างธุรการ...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
เอกสาร การดาวน์โหลด แบบจ้างอินเตอร์เน็ต ....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก
ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดรายชื่อผู้ผ่านกาคัดเลือก อัพเดทวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
คู่มือบริการประชาชน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว รายละเอียด
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีฯ
ปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาปีการศึกษา2560 รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รอบ SHOPPING TRAINING OBEC วันที่ 28 พค.-3 มิย.61 ลงทะเบียน คูปองครู รอบสอง..........รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนาครูเต็มรูปแบบครบวงจร ปีงบ
ประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม อัพเดทวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดาวน์โหลดใบคำขอ

ข่าวสารกลุ่มนโยบายและแผน
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวโหลดคู่มือ
เพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2561...ดาวน์โหลดเพิ่มเติม
ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ.ปี ๒๕๖๒ รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ (spec ครุภัณฑ์ สพฐ) รายละเอียด
กรอบแนวทาง แบบฟอร์ม รายการครุภัณฑ์ ปี๒๕๖๒ รายละเอียด
กรอบแนวทางสิ่งก่อสร้าง ๑ ปี๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
กรอบแนวทางสิ่งก่อสร้าง ๒ ปี๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
กรอบแนวทางครุภัณฑ์ก่อสร้างอาคารโรงเรียน รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ ปี๒๕๖๓ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
 
ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน
-ยังไม่มีข่าวสาร-
 
 
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
ข้อมูลบุคคลากร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มกฏหมายและคดี
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A
ประเมินความพึงพอใจใน
การรับบริการ
ร้องทุกข์ร้องเรียน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้