ผู้บริหาร
นายสายัณห์ ไกรนรา
ผู้อำนวยการ
สพป.ภูเก็ต

เมนูหลัก
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
แผนพัฒนาการศึกษา
เอกสาร/รายงาน
EMIS PHUKET
ทิศทางการพัฒนา
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
ผู้บริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนิเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน
เอกสาร/รายงานจัดซื้อฯ
ติดต่อเรา
 

เว็บไซด์แนะนำ

 

กลุ่มนโยบายและแผน

นายกิตติ รัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

นางบุญศรี กุลดำรงวิวัฒน์
 
นางสุพรทิพย์ เติบโต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางสาวเยาวลักษณ์ อิทธิวราภรณ์กุล
 
นางศศิธร หอบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางระเบียบ พรหมทอง
 
นางคัคนางค์ นวลวิไลลักษณ์
เจ้าพนักงาน ชำนาญงาน
 
เจ้าพนักงาน ชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
5 : กลุ่มนโยบายและแผน
6 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
8 : หน่วยตรวจสอบภายใน