+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ผู้บริหาร

ดร.วิภา สายรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
<----ตำแหน่งว่าง----> -
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
<----ตำแหน่งว่าง----> -
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
<----ตำแหน่งว่าง----> -
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นางบุญศรี กุลดำรงวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย และแผน
นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา
นางอรสา อุราพรรณอนันต์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน และสินทรัพย์
นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา
นางรานี เครือสมบัติ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวสุคนธ์ คงพันธ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวอุษา ภาษี
ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางจุฑารัตน์ ฮวบเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวหัสทยา แต่บรรพกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ การพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

ระบบออนไลน์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

บริการออนไลน์


ช่องทางถาม-ตอบ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริต

รับฟังความคิดเห็น

เรื่องล่าสุดจากทุกกลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
เชิญชวนร่วมประกวดตราสัญลักษณ์(Logo) เพลง และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จังหวัดตาก
24 มี.ค. 2566
หน่วยตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมพัสดุของสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านกะหลิม ประจำปีงบประมาณ 2566
23 มี.ค. 2566
หน่วยตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
23 มี.ค. 2566
หน่วยตรวจสอบภายใน
การให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี การเบิกจ่าย และพัสดุ แก่โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
23 มี.ค. 2566
หน่วยตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและ การควบคุมพัสดุฯ ประจําปี 2565
23 มี.ค. 2566
หน่วยตรวจสอบภายใน
การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบและส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 5
23 มี.ค. 2566
หน่วยตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมพัสดุ ของโรงเรียนบ้านไม้ขาว ระหว่างวันที่ ๒๐, ๒๒, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
23 มี.ค. 2566
หน่วยตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ของโรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธ อุปถัมภ์)
23 มี.ค. 2566
หน่วยตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ของโรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม
23 มี.ค. 2566
หน่วยตรวจสอบภายใน
เข้าร่วมการประชุม ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ และส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลาง การศึกษานานาชาติ "เสมากาแฟ" ครั้งที่ ๗
23 มี.ค. 2566

การให้บริการออนไลน์

ติดต่อ สพป.ภูเก็ต 076-211591

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

แผนที่สพป.ภูเก็ต

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติราชการสพป.ภูเก็ต

การป้องกันการทุจริตสพป.ภูเก็ต

แผนการบริหารงาน แผนการบริหารงบประมาณ

กฎหมายและระเบียบที่ควรรู้ (แสดงผลแบบสุ่ม)

ข่าวการศึกษา