มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและ ป้องกันทุจริต


ลำดับ
หัวข้อ
LINK
O1
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O2
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O3
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O4
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O5
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O6
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O7
มาตรการการป้องกันการรับสินบน
O8
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนร่วม
O9
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
O10
มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการในส่วนต่างๆ
O11
3คืนModel/3R Model
O12
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
O13
รายงานความเสี่ยง
O14
นโยบายเว็บไซต์
O15
Checkpoint สพป.ภูเก็ต
O16
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง