คู่มือการปฏิบัติงานชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
นางรานี เครือสมบัติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมภายใน...อ่านคลิก...
นางนิชฎา ซิมอาจิน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คู่มือประชาสัมพันธ์ สพป. ภูเก็ต...อ่านคลิก...
นายธีระพล ดำทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คู่มือมาตรฐานสำนักงาน...อ่านคลิก...
นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่...อ่านคลิก...
นางเสริมศรี พรหมตรัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือมาตรฐานสำนักงาน...อ่านคลิก...
นายกิตติกร ทับแก้ว ช่างปูน ระดับ 4 คู่มืองานช่าง(ด้านอาคารสถานที่ฯ)...อ่านคลิก...
นายธัชพล ตันยาวุฒิ ช่างไม้ ระดับ 3 คู่มืองานช่าง(ด้านอาคารสถานที่ฯ)...อ่านคลิก...

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
นางอรสา อุราพรรณอนันต์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ คู่มือการปฏิบัติงานในระบบการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
(e-payroll)
...อ่านคลิก...
นางสำลี วรรณวัฒนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คู่มือการจัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร...อ่านคลิก...
นายบุญเสริฐ ตัณฑวณิช นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง...อ่านคลิก...
นางปรีดา รัตนภา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจ่ายเงินด้วยระบบ KTB...อ่านคลิก...
นางกฤษณี ตวงสิน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจำงวด...อ่านคลิก...
นางสาวสุนีย์ ภูผา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลโดยใช้เงินทดรองราชการ...อ่านคลิก...
นางเพ็ญโฉม หมั่นพลศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คู่มือปฏิบัติงานการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
...อ่านคลิก...
นางสาวสุภา เขตนิมิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คู่มือการขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์...อ่านคลิก...
นางอารมย์ ทองสมบูรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง...อ่านคลิก...
นางศิริวรรณ แซ่ซี้ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คู่มือคู่มือปฏิบัติงานธุรการ...อ่านคลิก...

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
นายกิตติ รัตนพันธ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คู่มือการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี...อ่านคลิก...
นางบุญศรี กุลดำรงวิวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี...อ่านคลิก...
นางสาวเยาวลักษร์ อิทธิวราภรณ์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คู่มือการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา...อ่านคลิก...
นางสุพรทิพย์ เติบโต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คู่มือแนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
...อ่านคลิก...
นางสาวภาวิณี บุญฉาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี...อ่านคลิก...
นางคัคนางค์ นวลวิไลลักษณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ...อ่านคลิก...

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
นางสาวอุษา ภาษี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คู่มือการปรับระดับชั้นงานและการเปลี่ยนสายงาน...อ่านคลิก...
นางศุภนันท์ หมวกอินทร์ นักทรัพยาบุคคลชำนาญการ คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครู่และบุคากรทางการศึกษา...อ่านคลิก...
นางสุพิชชา ฐิตวังโส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คู่มือการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง...อ่านคลิก...
นางสาวอัญชลี แซ่แต้ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คู่มือการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่...อ่านคลิก...
นางบังอร ชูสงค์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ...อ่านคลิก...

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
นางสาวหัสทยา แต่บรรพกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คู่มือการดำเนินงานการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...อ่านคลิก...
นางสาวดารณัฐ มณีศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คู่มือการฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง...อ่านคลิก...
นายนที พึ่งแรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คู่มือการขอนุญาตไปราชการ...อ่านคลิก...

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว...อ่านคลิก...
นางสาวสุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คู่มือการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน...อ่านคลิก...
นางกัลยกร กาชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คู่มือการจำหน่ายนักเรียน...อ่านคลิก...
นายชัยสิทธิ์ วิจิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คู่มือการจำหน่ายตนักเรียน...อ่านคลิก...
นายทวีศักดิ์ เครือแพทย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา...อ่านคลิก...
นางสุคนธ์ สีนาเคน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผ่านระบบดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา...อ่านคลิก...
นางสาวณัฐริตา ปรางค์ศรีอรุณ นักจิตวิทยา คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน...อ่านคลิก...
นางสาวสมฤทัย ขำนุรักษ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คู่มือการจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือและการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
...อ่านคลิก...

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางอุมาวรรณ ตะวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นายปัณณธร ละม้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางสาวภิญญาพัชญ์ อิ่มวิเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางฐาสสริ์ นวิชญ์ญาณสธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางภัทรานิษฐ์ ขาวดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางภูรี ทองย่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางสาวรุ่งนภา วัจนะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางสาวทิพวรรณ วิจิตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางล้อมสกุนต์ เอี่ยมทองกุล ศึกษานิเทศก์ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นายอนุชา อินทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางอรนุช ภู่ทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือการรับส่งหนังสือราชการทาง AMSS++...อ่านคลิก...
นางนันทวรรณ พึ่งแรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือการรับส่งหนังสือราชการทาง AMSS++...อ่านคลิก...

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
นางจุฑารัตน์ ฮวบเจริญ นิติกรชำนาญการ รักษาการใน ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี...อ่านคลิก...

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ รักษาราชการใน ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มฯ คู่มือ...อ่านคลิก...
นางระเบียบ พรหมทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูล DMC...อ่านคลิก...
นายธีรศักดิ์ แสงกล้า เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คู่มือ...อ่านคลิก...

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
นางสาวสุคนธ์ คงพันธ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คู่มือแนวทางการตรวจสอบด้านการเงินบัญชี...อ่านคลิก...
นางสาวสุธาทิพย์ หาญณรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คู่มือ...อ่านคลิก...