คู่มือปฎิบัติการให้บริการ


ลำดับ
ข้อมูล
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
ขั้นตอนในการขอจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
2
ขั้นตอนการขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ราชการ
3
ขั้นตอนการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ
4
ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต
5
ขั้นตอนกระบวนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
6
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ
7
ขั้นตอนการบริการงานสวัสดีิการค่ารักษาพยาบาล
8
ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
9
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อประกันตัวผู้ต้องหา
10
คู่มือแนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
11
มาตรฐานการให้บริการ คลีนิก ตสน.