สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Phuket Primary Educational Service Area Office


วิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง