รับฟังข้อคิดเห็น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีเจตนารมณ์ที่รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาในทุกมิติ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการต โดยการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมได้ด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการประชาชน ที่มีความรวดเร็ว สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา จึงได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์ รับฟังความคิดเห็นเพื่ออำนวยความสะดวก ในการรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจ และขอขอบพระคุณทุกความคิดเห็นและข้อชี้แนะจากทุกท่าน มา ณ ที่นี้

เสนอความคิดเห็น

กรุณาระบุชื่อของท่าน โดยข้อมูลนี้ สพป.ภูเก็ตจะปกปิดข้อมูลของท่าน ไว้เป็นความลับ

ตัวอย่าง 0811234567

รหัสยืนยัน ใส่รหัสนี้ในช่องด้านล่าง เพื่อยืนยันการส่งความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา สพป.ภูเก็ต