ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จึงมุ่งเน้นความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแสการ กระทำผิดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมได้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการประชาชน ที่มีความรวดเร็ว สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา จึงได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียนนี้เพื่ออำนวยความสะดวก โดยเรื่องราวที่เสนอจะได้รับการพิจารณา และแจ้งผลให้ทราบภายในเวลาอันสมควร

เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์

กรุณาระบุชื่อของท่าน โดยข้อมูลนี้ สพป.ภูเก็ตจะปกปิดข้อมูลของท่าน ไว้เป็นความลับ

ตัวอย่าง 0811234567

รหัสยืนยัน ใส่รหัสนี้ในช่องด้านล่าง เพื่อยืนยันการส่งความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา สพป.ภูเก็ต