สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

 

นายอุมัธ สวาหลัง

ประธานกรรมการ

 

นายมนตรี อารีราษฎร์

กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นายอิมรอน สะมะนิ

กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นายสุวิชา วิริยมานุวงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชูเกียรติ ถิรสุนทร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปราโมทย์ รัตนมงคล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพศาล ไชยราบ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางเฉลิมรัตน์ ดิลกแพทย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

กรรมการและเลขานุการ