สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 

ว่าง ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

นายบุญเสริฐ ตัณฑวณิช

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

[email protected]

0815370766

นางกฤษณี ตวงสิน

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

[email protected]

0869521147

นางปรีดา รัตนภา

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสาวเบญจวรรณ กาลนิล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

[email protected]

0869418601

นางสาวณัฐธิดา คลายคลี่

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวปัญญมาศ ถนนแก้ว

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

[email protected]

083-4975988

นางสาวอินทิรา สมัตถะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

[email protected]

098-0869330

นางเพ็ญโฉม หมั่นพลศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

[email protected]

0810837088

นางสาวกุลชนาถ แต้มต่อผล

ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

นางสาวเกวลี ส่งศรี

ผู้ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ

[email protected]

0967862414