สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ
 

อำเภอเมืองภูเก็ต


อำเภอเมืองภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ประกาศ จากโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองภูเก็ต

เลือกหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอกระทู้อำเภอถลางกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มอำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผังโครงสร้างบุคลากรการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ภูเก็ตกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีหน่วยตรวจสอบภายในประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.ภูเก็ตขั้นตอนการขอรับบริการจาก สพป.ภูเก็ตคู่มือการให้บริการการป้องกันการทุจริตแผนการบริหารงานการบริหารเงินงบประมาณคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมความโปร่งใสหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตVTR กิจกรรม สพป.ภูเก็ตคู่มือปฏิบัติงานรายบุคคลITA 2023 สพป.ภูเก็ตมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานE-Serviceรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการการเปิดโอกาสใหเเกิดการมีส่วนร่วมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐการขับเคลื่อนจริยธรรมประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสถิติการให้บริการของสพป.ภูเก็ตการส่งเสริมความโปร่งใสSocial Networkคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

อำเภอเมืองภูเก็ต

แข่งขันเรือแคนู ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567

ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2567

อบรมเชิงปฏิบัติกาปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

ซ้อมอพยพผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ 2567

การรับมอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษาจากวัดบ้านเกาะสิเหร่

กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพและการมีงานทำในศตวรรษที่ 21

โครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพรฯ ประจำปี 2567

การถวายเทียนพรรษา

รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลรัษฎา (รัษฎาเกมส์) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค ปีงบประมาณ 2567)

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การสอบ PISA และเยี่ยมชมห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา"

การขับเคลื่อนการสอบ PISA ผ่านระบบ PISA Style Online Testing โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา"

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 2-3

การแข่งขันโต้วาที "คนรุ่นใหม่ควรสนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือไม่"

รัษฎาเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 55 หน้า