สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ (กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๗

โพสต์เมื่อ : 14 มิ.ย. 2567 เวลา 08:37 น. IP: 171.6.243.171, 172.68.4.196
แชร์ให้เพื่อน

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ (กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๗

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป นางเสาวคนธ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางสาวนาถพิชชา ยอดแก้ว ครู โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง ครูผู้รับผิดชอบ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ (การเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน) ในการดำเนิน การเลือกตั้ง ประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นองค์กร หนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมีนักเรียนเป็นผู้นำ ร่วมพัฒนาเยาวชนนักเรียน ให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม รักประเทศชาติ และท้องถิ่น ยึัดมั่น ในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของเยาวชนไทยและนักเรียนในยุคปัจจุบัน ณ ใต้อาคารเรียนสีฟ้า โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2024