สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

โพสต์เมื่อ : 26 ธ.ค. 2565 เวลา 18:47 น. IP: 49.237.14.223
แชร์ให้เพื่อน

วิสัยทัศน์ (Vision) 

"มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตราฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 

พันธกิจ (Mission)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้ร่วมกันกำหนดค่านิยมร่วมเพื่อขับเคลื่นและผลักดัน(PUSH)การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพดังนี้ 
 
บริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participation) โดยเปิดโอกาสทุกภาคี เครื่อข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีหลากหลาย
สร้างความเป็นเอกภาพ (Unity) เน้นความเป็นเอกภาพในการบริหารการจัดการ เสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สร้างระบบการบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)มุ่งเน้นให้ผู้บริการการศึกษา ที่มีคุณภาพจิตใจมุ่งบริการการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยจิตใจมุ่งบริการ
ใช้เทคโนโลยี(HighTechnology)เพื่อบริการการจัดการและการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการทันสมัยเพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้
 

PUSH ผลัก ดัน ขับเคลื่อน 

 
P = Participation การมีส่วนร่วม
U = Unity เอกภาพ
S = Service Mind การบริการด้วยใจ 
H = High Technology ใช้เทคโนโลยีทันสมัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 

เป้าประสงค์

 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล
2. ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน


 

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 142

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)