สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ

สพป.ภูเก็ต จัดแนะแนวเรียนต่อในสายอาชีพแก่โรงเรียนในสังกัด

โพสต์เมื่อ : 27 ก.พ. 2566 เวลา 09:18 น. IP: 1.10.248.219
แชร์ให้เพื่อน

สพป.ภูเก็ต จัดแนะแนวเรียนต่อในสายอาชีพแก่โรงเรียนในสังกัด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจเรียนต่อในสายอาชีพ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอถลางเข้าร่วม 2 รุ่น กว่า 200 คน

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้จัดแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพผ่านโครงการเสริมทักษะ

การเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพ และการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูแนะแนวและผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด เพื่อให้

นักเรียนได้ค้นพบตัวเอง สามารถวางแผนการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ ตามศักยภาพของตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้

ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษาครบทุกคน รวมทั้งเรียนต่อในสายอาชีพ  

 

ทั้งนี้ ได้กำหนด 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอเมืองและอำเภอกะทู้ ณ วิทยาลับเทคนิคภูเก็ต และรุ่นที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขต

อำเภอถลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง  โดย ดร.วิภา  สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ลงพื้นที่พบปะนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 รุ่น ซึ่ง

บรรยากาศโดยภาพรวมเป็นไปอย่างอบอุ่น

 

สำหรับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพ และการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนได้รู้จักกับการเรียนในสายอาชีพที่หลากหลาย โดยมีอาจารย์ผู้สอนและรุ่นพี่ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคถลาวง และวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เข้ามาถ่ายทอดและบอกเล่าประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับอาชีพที่ตอบสนองความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

 

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2023

รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน