สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ

สพป.ภูเก็ต ร่วมกับ มรภ.ภูเก็ต และเครือข่ายการศึกษาทางเลือก จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Open House ครั้งที่ 9

โพสต์เมื่อ : 10 มี.ค. 2566 เวลา 10:04 น. IP: 1.10.248.219
แชร์ให้เพื่อน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และเครือข่ายการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ผลการเรียนรู้และกิจกรรมการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต (Open House) ครั้งที่ 9

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ผลการเรียนรู้และกิจกรรมการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต (Open House) ครั้งที่ 9 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ศูนย์การเรียน ผู้เรียน จำนวน 46 ครอบครัว 2 ศูนย์การเรียนและคณะทำงานรวมทั้งสิ้น 200 คน เข้าร่วม
ดร.วิภา กล่าวว่า ด้วย พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 12 กำหนดไว้ว่า นอกเหนือจากรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ 2547 กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ 2555 ซึ่งในปัจจุบันผู้ปกครองบางส่วนในจังหวัดภูเก็ตมีความสนใจที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยตนเองโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของแต่ละครอบครัวแตกต่างกันไปตามเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การรวมตัวของกลุ่มผู้ปกครองกลุ่มบ้านเรียนหรือการจัดการศึกษาโดยครอบครัวภูเก็ตและศูนย์การเรียนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันและเผยแพร่สิ่งที่เรียนรู้และกิจกรรมที่ทางเครือข่ายบ้านเรียนได้จัดขึ้นเพื่อได้ทักษะแก่ผู้สนใจและบุคคลภายนอกให้ได้ทราบไว้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจึงได้จัดทำโครงการการจัดการศึกษาทางเลือกสู่การเรียนรู้อย่างอิสระและมีความสุข กิจกรรมการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานผลการเรียนรู้และกิจกรรมการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต (Open House) ครั้งที่ 9 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและเพื่อเป็นการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยคณะกรรมการประเมิน รวมถึงเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียนและผู้เรียนอย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษาและเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมได้มีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมากยิ่งขึ้นและเพื่อเผยแพร่การจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ตระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและเครือข่ายการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ตด้วย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียนในเครือข่ายการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นระบบและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทางด้านนายอำนวย กล่าวว่าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเป็นการจัดการศึกษาตามมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับโดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลและกำหนดให้การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติและเป็นไปตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งนอกจากเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียนและผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการแสดงผลงานของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการศึกษาโดยครอบครัวรวมถึงเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยคณะกรรมการประเมินและถือเป็นโอกาสสำคัญที่ได้มาร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ตระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้ผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียนของจังหวัดภูเก็ตได้ใช้โอกาสนี้เข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐของจังหวัดภูเก็ตที่มีความพร้อมทั้งด้านคณาจารย์คุณภาพทางวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม และขอให้ความร่วมมือด้านการศึกษาเป็นตัวอย่างให้แก่การจัดการศึกษาทางเลือกในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2023

รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน