สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แจ้งให้่บุคลากรในสังกัดยื่น แบบ ภ.ง.ด.๙๐ และ ภ.ง.ด.๙๑

โพสต์เมื่อ : 15 มี.ค. 2566 เวลา 15:02 น. IP: 1.47.11.247
แชร์ให้เพื่อน

สรรพากรพื้นที่ภูเก็ตประชาสัมพันธ์แจ้งให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.๙๐ ภ.ง.ด.๙๑ ) ประจำปี ๒๕๖๕ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หรือทางอินเตอร์เน็ตภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ ดังนี้ (๑)สำหรับผู้ที่มีรายได้จากเงินเดือน ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐ สำหรับคนโสดที่มีรายได้ทั้งปีเกินกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท สำหรับผู้มีคู่สมรส ไม่ว่ามีรายได้ฝ่ายเดียวหรือท้ังสองฝ่ายรวมกันทั้งปีเกิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (๒)สำหรับผู้ที่มีรายได้ประเภทอื่น หรือหลายประเภทรวมกัน ซึ่งต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐ ได้แก่ ค่านายหน้า ดอกเบี้ย เงินปันผล การให้เช่าทรัพย์สิน ฯลฯ หากเป็นโสดมีรายได้ทั้งปีเกินกว่า ๖๐,๐๐๐ บาท ส่วนผู้มีคุ่สมรส ไม่ว่าจะมีรายได้ฝ่ายเดียวหรือทั้ง ๒ ฝ่ายรวมกันทั้งปีเกินกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท

UserFiles2611/File/Image150323063749%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%9E_

%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%

A9%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5.pdf 

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)