สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

 

ดร.วิภา สายรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

 

นายธีรัช คำยิ่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

นายกิติรัตน์ เบ้าลี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

นายอนุพงษ์ คล้องการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

นางบุญศรี กุลดำรงวิวัฒน์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย และแผน

Boonsri1603@gmail.com

091-8237975

นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา

malaipon2009@hotmail.com

081-8913915

นางอรสา อุราพรรณอนันต์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน และสินทรัพย์

orasa2909@gmail.com

081-9700108

นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

naruemonpkt@gmail.com

089-7258644

นางรานี เครือสมบัติ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ranee_rara@hotmail.com

097-9454163

นางสาวสุคนธ์ คงพันธ์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

Auditpkt@gmail.com

083-6399664

นางสาวอุษา ภาษี

ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

Kungusa_p@hotmail.com

081-9700108

นางจุฑารัตน์ ฮวบเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี

Tjutha@gmail.com

089-811353

นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ

asommart4818@gmail.com

0917496198

นางสาวหัสทยา แต่บรรพกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ การพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

Sew_hat123@hotmail.com

081-8927301