สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

0818913915

 

นายปัณณธร ละม้าย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0821790065

นางภภรณ์ฉัตร ต้นวิชา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางอรทัย ไชยแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ดร.อำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0895877161

นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

[email protected]

0896496164

นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

[email protected]

0917496198

นางสาวรุ่งนภา วัจนะพันธ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0814831496

นางภัทรานิษฐ์ ขาวดี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0894704290

นางภูรี ทองย่น

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0972032932

นางสาวทิพวรรณ วิจิตรวงศ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0879910387

นางล้อมศกุนต์ เอี่ยมทองกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

[email protected]

0982235997

นายอนุชา กอสกุลวงศ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

0848484646

นางอรนุช ภู่ทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ