สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

0818913915

 

นางอุมาวรรณ ตะวัน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

umawan2521@gmail.com

0824135611

นายปัณณธร ละม้าย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0821790065

นางสาวภิญญาพัชญ์ อิ่มวิเศษ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0961933025

นางภภรณ์ฉัตร ต้นวิชา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางอรทัย ไชยแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ดร.อำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

0895877161

นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

usani969@gmail.com

0896496164

นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

asommart4818@gmail.com

0917496198

นางสาวรุ่งนภา วัจนะพันธ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

0814831496

นางภัทรานิษฐ์ ขาวดี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

0894704290

นางภูรี ทองย่น

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

0972032932

นางสาวทิพวรรณ วิจิตรวงศ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

0879910387

นางล้อมศกุนต์ เอี่ยมทองกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

kai.eiamthongkul@gmail.com

0904016123

นายอนุชา กอสกุลวงศ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

0848484646

นางอรนุช ภู่ทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นางนันทวรรณ พึ่งแรง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ