สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โพสต์เมื่อ : 22 มิ.ย. 2566 เวลา 11:34 น. IP: 1.10.248.213
แชร์ให้เพื่อน

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545)

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553)

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562)

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553)

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551)

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553)

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562)

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พ.ศ. 2561

พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

กฎ กคศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ.2551

กฎ กคศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561

กฎ กคศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550

กฎ กคศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555

กฎ กคศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550

กฎ กคศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549

   

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 599

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2023

รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน