สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นางสาวอุษา ภาษี

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

[email protected]

0819600108

 

นางสาวอัญชลี แซ่แต้

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสุพิชชา ฐิตวังโส

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

0818944289

นางบังอร ชูสงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

[email protected]

0896515114

นางสาวสิริรัตน์ ชนะภัย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอรณิชา กาญจนศุภางค์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสุไบด๊ะ นาวาวี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวณัฐธิดา รวมสกุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวนทีกานต์ ภูผา

นักทรัพยากรบุคคล