สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มอำนวยการ

 

นางรานี เครือสมบัติ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

[email protected]

0979454163

 

นางนิชฎา ซิมอาจิน

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

[email protected]

0896503143

นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายธัชพล ตัณยาวุติ

ช่างไม้ ระดับ3

นางสาวสุธาทิพย์ หาญณรงค์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเบญจมาศ ขอดแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ