สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

[email protected]

0897258644

 

นางสาวสุจิตรา วงค์ทวีพิทยากุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางกัลยกร กาชัย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

[email protected]

0950297565

นายชัยสิทธิ์ วิจิตร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

[email protected]

0872798456

นางอัสมา ถิ่นเกาะแก้ว

นักวิชาการชำนาญการ

นางสุคนธ์ สีนาเคน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

su_sukon@hotmail

0839685255

นายทวีศักดิ์ เครือแพทย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปริวัตร ไทยมิตรชอบ

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ