สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

naruemonpkt@gmail.com

0897258644

 

นางสาวสุจิตรา วงค์ทวีพิทยากุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางกัลยกร กาชัย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายชัยสิทธิ์ วิจิตร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางอัสมา ถิ่นเกาะแก้ว

นักวิชาการชำนาญการ

นางสุคนธ์ สีนาเคน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายทวีศักดิ์ เครือแพทย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปริวัตร ไทยมิตรชอบ

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ