สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้กำหนดค่านิยมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดทั้งในสถานศึกษา และรวมถึงค่านิยมของบุคลากรบนสำนักงาน โดยกำหนดค่านิยม ไว้ว่า "ร่วมมือ โปร่งใส ใฝ่บริการ" โดยค่านิยมและวัฒนธรรมเป็นปรัชญาขององค์กรเป็นแนวปฏิบัติขององค์กรที่บุคลากรในองค์กรใช้เป็น มาตรฐานในการประเมินค่าสิ่งต่าง ๆ ว่าควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นกรอบให้แก่องค์กรที่จะ ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและในทิศทางที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาโดยบุคลากรทุกคนจะต้องรับรู้และร่วมแรงร่วม ใจปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่สอดคล้อง กับค่านิยมที่กำหนด อันถือเป็นแกนของ "วัฒนธรรมองค์กร" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

เลือกหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอกระทู้อำเภอถลางกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มอำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผังโครงสร้างบุคลากรการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ภูเก็ตกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีหน่วยตรวจสอบภายในประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.ภูเก็ตขั้นตอนการขอรับบริการจาก สพป.ภูเก็ตคู่มือการให้บริการการป้องกันการทุจริตแผนการบริหารงานการบริหารเงินงบประมาณคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมความโปร่งใสหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตVTR กิจกรรม สพป.ภูเก็ตคู่มือปฏิบัติงานรายบุคคลITA 2023 สพป.ภูเก็ตมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานE-Serviceรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการการเปิดโอกาสใหเเกิดการมีส่วนร่วมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐการขับเคลื่อนจริยธรรมประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสถิติการให้บริการของสพป.ภูเก็ตการส่งเสริมความโปร่งใสSocial Networkคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 0 หน้า