สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้กำหนดค่านิยมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดทั้งในสถานศึกษา และรวมถึงค่านิยมของบุคลากรบนสำนักงาน โดยกำหนดค่านิยม ไว้ว่า "ร่วมมือ โปร่งใส ใฝ่บริการ" โดยค่านิยมและวัฒนธรรมเป็นปรัชญาขององค์กรเป็นแนวปฏิบัติขององค์กรที่บุคลากรในองค์กรใช้เป็น มาตรฐานในการประเมินค่าสิ่งต่าง ๆ ว่าควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นกรอบให้แก่องค์กรที่จะ ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและในทิศทางที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาโดยบุคลากรทุกคนจะต้องรับรู้และร่วมแรงร่วม ใจปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่สอดคล้อง กับค่านิยมที่กำหนด อันถือเป็นแกนของ "วัฒนธรรมองค์กร" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

เลือกหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอกระทู้อำเภอถลางกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มอำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผังโครงสร้างบุคลากรการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ภูเก็ตกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีหน่วยตรวจสอบภายในการจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.ภูเก็ตขั้นตอนการขอรับบริการจาก สพป.ภูเก็ตคู่มือการปฏิบัติงาน สพป.ภูเก็ตการป้องกันการทุจริตแผนการบริหารงานการบริหารเงินงบประมาณคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมความโปร่งใสหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตVTR กิจกรรม สพป.ภูเก็ต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 0 หน้า