สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 [email protected]
หน้าแรก e-News ITA 2023 เข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมพัสดุ ของโรงเรียนบ้านไม้ขาว ระหว่างวันที่ ๒๐, ๒๒, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค. 2566 เวลา 14:12 น. IP: 1.10.248.213
แชร์ให้เพื่อน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้กําหนดแผนการตรวจสอบด้าน การเงิน บัญชี ของสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแผนตรวจสอบประจําปี ของหน่วย ตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มอบหมายให้บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย นางสาวสุคนธ์ คงพันธ์ ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน, นางสาว เบญจวรรณ กาลนิล นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงเรียนบ้านไม้ขาว ในระหว่างวันที่ ๒๐, ๒๒, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2023