สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมพัสดุ ของโรงเรียนบ้านไม้ขาว ระหว่างวันที่ ๒๐, ๒๒, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค. 2566 เวลา 14:12 น. IP: 1.10.248.213
แชร์ให้เพื่อน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้กําหนดแผนการตรวจสอบด้าน การเงิน บัญชี ของสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแผนตรวจสอบประจําปี ของหน่วย ตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มอบหมายให้บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย นางสาวสุคนธ์ คงพันธ์ ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน, นางสาว เบญจวรรณ กาลนิล นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงเรียนบ้านไม้ขาว ในระหว่างวันที่ ๒๐, ๒๒, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)