สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

นิเทศ ติดตาม การดำเนินการของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (RT, NT และ O-NET) โรงเรียนในเครือข่ายศรีสุนทร

โพสต์เมื่อ : 8 ก.พ. 2566 เวลา 15:15 น. IP: 1.10.248.213
แชร์ให้เพื่อน

       ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัการศึกษา พร้อมด้วยนางอำไพวิทย์ จุ๋งพิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายสมมาฒย์ อังศุภมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินการของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (RT, NT และ O-NET) ตามคำสั่ง สพป.ภูเก็ต ที่ 37/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายศรีสุนทร ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านท่าเรือ, โรงเรียนบ้านม่าหนิก, โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท), โรงเรียนบ้านบางเทา, โรงเรียนบ้านลิพอน และโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 

        ผลปรากฏว่า ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่ การวางแผนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อหาจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาตามมาตรฐานตัวชี้วัด

การนำ Test Blueprint ,ระบบคลังข้อสอบย้อนหลัง พร้อมทั้งวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อคัดแยกกลุ่มในการส่งเสริมและซ่อมเสริมให้เกิดคุณภาพตามบริบทของแต่ละโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

 

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)